Email: info@jeas.cz
Nonstop dispečink
724 096 663
Jablonecká energetická nabízí k prodeji nevyužitý výměník v ulici Čelakovského.

O jakou stavbu jde?

Stavba technického vybavení bez čp/če, na p.p.č.1108/5 v k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, ulice Čelakovského, včetně pozemku, výměra 384 m2.

Jedná se o přízemní nepodsklepenou budovu s plochou střechou, jednoúčelový objekt, který byl využívaný k provozu výměníkové stanice. Objekt je bez technologického zařízení a v jeho části se nachází trafostanice s technologií ve vlastnictví jiného subjektu.

Termín prohlídky objektu: 15. 8. v 9:00
Termín uzávěrky přihlášek: 18. 8.

Pokud máte zájem pište na info@jeas.cz nebo volejte na číslo 483 359 833

Předmět koupě má tyto závady, které přecházejí na nabyvatele:

• trafostanice VN/NN – ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., zřízeno věcné břemeno a uzavřena nájemní smlouva
• kabelové vedení NN  ČEZ Distribuce, a.s. (umístěné v podlaze budovy) –  k němu zřízené věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 – umístit, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy –– provádět jeho obnovu, výměnu, modernizaci –  na dobu neurčitou
• posilovací stanice vodovodu – nyní ve vlastnictví Statutárního města Jablonec nad Nisou, je plánován  převod na SčVK, a.s. a následné zřízení věcného břemene

Zásady ostatního obsahu smlouvy:

• úhrada celé kupní ceny před podpisem smlouvy / možno nahradit notářskou či advokátní úschovou;
• předmět koupě se prodává ve stavu, v jakém se nachází ke dni prodeje (předání);
• Vyhlašovatel neposkytuje žádnou záruku za jakost na Předmět koupě s tím, že v kupní ceně je zohledněn stav Předmětu koupě a skutečnost, že Vyhlašovatel neodpovídá za případné vady Předmětu koupě.
• Prostředky na úhradu kupní ceny nesmí být výnosem trestné činnosti.

Způsob podávání nabídek:

• písemná forma nabídky v uzavřené a zalepené obálce s uvedením nabízené ceny za Předmět koupě; obálka je označena nápisem „Veřejná soutěž – Výměník“ a je adresována Vyhlašovateli; V nabídce musí být označen zájemce včetně uvedení e-mailové adresy;
• nabídka se podává poštou nebo osobně v sídle Vyhlašovatele, a to ve stanovené lhůtě.

Lhůta pro podání nabídek:

• do 18.8.2022 do 12:00 hod.

Podmínky soutěže:

• Vyhlašovatel může uveřejněné podmínky měnit nebo soutěž zrušit;
• Nabídku lze změnit nebo doplnit ve lhůtě pro podávání nabídek;
• Vyhlašovatel oznamuje přijetí nabídky, jako i vyrozumívá o nepřijetí nabídky výlučně elektronicky na e-mailovou adresu zájemce, a to stručným sdělením, zda jeho nabídka byla nebo nebyla přijata; Vyhlašovatel přijetí nebo nepřijetí nabídky neodůvodňuje.
• Vyhlašovatel je oprávněn vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje.
• Vyhlašovatel může odmítnout všechny předložené nabídky.

Sdílet tento článek
Titulka - printscreen
Previous post
Máme pro vás nové číslo magazínu!

PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY:
• Budovatelů 26, 28, 30, 32 - pondělí 8.8.2022 od 7:00 do 12:00 hod,
• B. Němcové 3, 21, 26, 28, 38, 40, 46, S.K. Neumanna 6 až 16 - úterý 9.8.2022 od 7:00 do 12:00 hod,
• Mšenská 6 až 12, 42, 44, J. Hory 31 MŠ , J. Hory 33 MŠ a speciální škola - středa 10.8.2022 od 7:00 do 12:00 hod,
• Mozartova 2 až 20, Mozartova 22 družina, Mechová 10 MŠ - čtvrtek 11.8.2022 mezi 7:00 až 12:00 hod,
• Pobřežní 15, 17, 19, 21, U Kostela 17, 19, ZŠ Arbesova - pondělí 15.8.2022 od 7:00 do 12:00 hod.

X