Email: info@jeas.cz
Nonstop dispečink
724 096 663
Komunitní energetika v Jablonci

Již několik měsíců intenzivně připravujeme projekt FVE – komunitní energetika v Jablonci nad Nisou. Ten v první fázi spočívá v osazení několika desítek střech vlastních i městských objektů fotovoltaickými elektrárnami (FVE) o celkovém výkonu cca 3 MWp*. Tří až pětiletý projekt počítá s investicí okolo 100 milionů korun a předpokládá využití dotace Státního fondu životního prostředí. 

Situace na energetickém trhu v loňském roce a potřeba snížit závislost JE na plynu, kterou  vyvolala zejména válka na Ukrajině, velmi rychle vedla vedení naší společnosti k úvahám a ke snaze intenzivně zapojit a využít obnovitelné zdroje při výrobě tepla. Příprava poměrně velkorysého projektu komunitní energetiky s využitím FVE odstartovala vloni v létě. Naším cílem je poskytnout městu a jeho občanům obnovitelnou energii za přiměřené ceny. Na podzim 2022 záměr naší společnosti, která 100% patří statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, schválila Rada města. 

Čekáme na legislativu

Komunitní energetika – tedy sdílená výroba energií – je u nás novinkou. Rakušané jsou o trochu dál, ale v podstatě se dá říct, že i v Evropě jde o nový směr. V České republice v současné době prochází schvalovacím procesem legislativní rámec a nejen my netrpělivě očekáváme přijetí novely energetického zákona. S tím samozřejmě souvisí řada dalších věcí, od poplatků za distribuci přes změny v tarifní struktuře po ochranu spotřebitelů. Chceme ale být připraveni se do systému zapojit. V konečném důsledku to přinese benefity nejen našim odběratelům, ale celému městu,“ je odhodlaný Petr Roubíček, předseda představenstva společnosti.

„V současné době probíhá proces nastavení obchodně-právních podmínek mezi městem a JE, které se týkají nejen vlastní realizace, ale i následného provozu,” dodává Petr Roubíček, který je zároveň náměstkem primátora města pro správu majetku.

Zásah do soustavy CZT nebude snadný

„Soustava CZT v Jablonci je po rozsáhlé revitalizaci sítě v letech 2015–16 primárně postavená na zásobování plynem. Jakákoliv změna či přidání alternativního komponentu znamená zásah do celé soustavy. Proto musíme postupovat s veškerou odpovědností a rozvahou. Primárním úkolem naší společnosti je optimalizovat chod naší soustavy při dosažení co nejvyšší účinnosti výroby tepla,” upozorňuje ředitel JE Boris Pospíšil na fakt, že projekt komunitní energetiky je komplikovaný.

Náročná projektová příprava projektu komunitní energetiky se proto neobejde bez konzultantů a odborníků z výzkumné sféry i zkušených praktiků, dále bez diskuzí s poskytovatelem dotace, provozovatelem distribuční sítě a samozřejmě bez právního poradenství v oblasti veřejných zakázek. Jedním z odborných konzultantů JE se stal Ing. Hynek Beran z energetického ateliéru ČVUT.

Komunitní energetika 

„Legislativa Evropské unie, která je závazná i pro Českou republiku, zavádí v energetice ve formě nového právního subjektu ‚občanské energetické společenství‘ a ‚společenství pro obnovitelné zdroje‘. Tím vzniká kromě státních společností a soukromých burz závazný a rovnoprávný ‚třetí pilíř‘ evropské energetiky. 

Členy nebo podílníky takových společenství mohou být fyzické osoby, malé a střední podniky nebo místní orgány, včetně obcí. Mohou se zapojit do výroby elektřiny, včetně výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, její distribuce a dodávek, spotřeby, agregace, ukládání energie, služeb energetické účinnosti nebo služeb nabíjení elektrických vozidel nebo mohou svým členům či podílníkům poskytovat další energetické služby. 

Tato společenství jsou dobrovolná, jejich prvotním účelem není vytváření zisku, ale poskytování environmentálních, hospodářských nebo sociálních společenských přínosů svým členům nebo podílníkům nebo místním oblastem, kde provozují svou činnost,“ vysvětluje Hynek Beran principy komunitní energetiky.

Fotovoltaické elektrárny do budoucna přinesou stabilizaci sítě a celkové zlevnění energie. Jablonecká energetická díky nim ušetří režijní náklady, které jsou nedílnou součástí výpočtu koncové ceny pro odběratele. Dá se předpokládat i snížení množství odebíraného plynu, ale to je ovlivnitelné mnoha faktory. V Jablonci se při cca 800 hodinách slunečního svitu ročně dá počítat s výrobou 2 640 MWh za rok. V současných cenách můžeme říci, že se jedná se o energii za 25 milionů korun. 

Příprava projektu FVE – komunitní energetika

„Pro instalaci FVE jsme vytipovali celkem 91 objektů, z nichž 11 vlastní JE a jsou to převážně bývalé výměníky, které dnes slouží jako blokové kotelny s technologiemi pro výrobu tepla a ohřev teplé užitkové vody. Dalších 80 objektů patří městu, jej to např. o bazén, městská sportovní hala v ulici U Přehrady nebo školní budovy, jejichž střechy splňují požadované parametry,“ vysvětluje Martin Kočí, manažer obchodu a projektů.  „Ve většině těchto objektů jako JE vlastníme nebo provozujeme zdroje pro výrobu tepla,“ dodává.

Vytipované objekty nyní prověřujeme z hlediska statiky a požárně bezpečnostního řešení. Instalace FVE o výkonu více než 50 kWp, kterých je v rámci projektu necelá třetina, vyžaduje navíc stavební povolení, a s tím související projektovou dokumentaci. 

„Ke všem objektům je potřeba získat stavební dokumentaci pro zakreslení panelů a přípravu základních výkresů. Velmi si vážíme vstřícného přístupu a spolupráce stavebního archivu, stavebního úřadu, památkářů, hasičů a zaměstnanců magistrátu obecně, cítíme maximální podporu,” říká Martin Kočí a dodává, že kooperace s městem při takto náročném projektu je naprosto nezbytná.

Na technické specifikaci pro zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zhotovitele spolupracujeme  s odbornými partnery na ČVUT.  Zhotovitele bychom podle zákona o zadávání veřejných zakázek měli vybrat během léta. Vedle instalace FVE bude součástí požadavků výběrového řízení také implementace řízení výroby a spotřeby vyrobené elektrické energie. 

„Kromě přípravy samotné realizace samozřejmě pracujeme na vytvoření obchodního modelu, který bude obsahovat všechny aspekty hospodaření s vyrobenou energií, a to jak sdílení, akumulaci do soustavy CZT, vlastní spotřebu nebo využití virtuální baterie,” potvrzuje Boris Pospíšil. 

Žádosti se všemi náležitostmi podáme na SPŽP do konce května letošního roku. Předpokládáme, že poskytnutá dotace bude  50 % uznatelných nákladů, tedy v ideálním případě okolo 50 milionů Kč. 

Realizace projektu komunitní energetika

„Za předpokladu, že dotaci dostaneme, vybereme dodavatele a vše půjde podle plánu, budeme mít do konce letošního roku nainstalované FVE o výkonu 1,1 MWp, tedy zhruba třetinu zamýšleného objemu, na celkem 20 objektech. Kromě menších instalací do výkonu 50 kWp na střechách našich zdrojů by se mělo jednat o velké FVE s výkonem nad 50 kWp na budovách škol Liberecká a Mozartova a také na střeše bazénu,” popisuje plány projektový manažer JE Martin Kočí.

S využitím slunce jako zdroje energie v energetickém mixu Jablonecká energetická počítala už dříve. „Předpokládali jsme využití energie z fotovoltaických elektráren zejména pro vlastní spotřebu technologií ve zdrojích tepla a také na ohřev vody v letních měsících. V roce 2022 jsme instalovali prvních 27 panelů o výkonu 10  kWp na střechu našeho zdroje v ulici Boženy Němcové,“ připomíná Martin Kočí a dodává, že podle zkušeností právě s touto realizací nejvíc času zabírají administrativní a přípravné práce. Vlastní instalace trvá pár týdnů. 

Harmonogram celého projektu určují dotační podmínky, které stanoví realizaci do 5 let od přidělení dotace. Jablonecká energetická plánuje dokončit celý projekt do tří let, tedy do konce roku 2026.

Projekt FVE – komunitní energetika v Jablonci nad Nisou

Investor: Jablonecká energetická a.s. 

Předpokládaná investice: cca 100 milionů Kč

Předpokládaná výše dotace ze SFŽP ČR – Výzva RES+ č. 4/2022 – Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství): 50 % uznatelných nákladů, cca 50 milionů korun

Návratnost investice: odhad 5 let

Délka trvání projektu: 2023–2028

Počet vytipovaných objektů pro instalaci FVE: 80 v majetku města, 11 v majetku JE

Předpokládaný výkon: cca 3 MWp*

Realizace 2023/24: 20 objektů s FVE o celkovém výkonu 1,1 MWp

*MWp (megawat peak) = Jednotka výkonu solárního panelu v bodě maximálního výkonu za standardních podmínek. 

Sdílet tento článek
auto 1_EL6 91BE_1
Previous post
Naše elektromobily šetří životní prostředí
Next post
Certifikát ISO 50001
Certifikát ISO 50001 potvrzuje, že JE splňuje zásady energetické managementu
📌Naše kotelna v Mechové ulici v Jablonci bude už na podzim vypadat trochu jinak. Přibude přístavba na kogenerační jednotku a akumulační nádrž na vodu. A taky fotovoltaika na střeše. 👀Pokud chcete o celém procesu vědět něco víc, přijďte na den otevřených dveří ve ČTVRTEK 3️⃣0️⃣. května mezi 15:00 a 17:00 ke kotelně. 🤝Všechno vám vysvětlíme. Na místě se budou naši odborníci, a také architekti Kancelář architektury a oddělení strategického plánování - Jablonec n. N. a lidé z ČEZ Energo, kteří budou kogenerační jednotku stavět.Už teď můžeme říct, že✅ parkovací místa zůstanou✅ přibude zeleň ... See MoreSee Less
Zobrazit na Facebooku
📣Od pondělka 20. do středy 22.května bude přerušena dodávka tepla do domů na adrese B. Němcové 38 a 40. Budeme propojovat nové potrubí, a to bez odstávky nedáme. 🤷Děkujeme za pochopení! ... See MoreSee Less
Zobrazit na Facebooku

• Od 20.5.od 9:00 do 24.5.2024 do 16:00 hod.- Z důvodu propojení nového potrubí dojde k přerušení dodávky tepla na vytápění - do objektů B.Němcové 38,40 (aktualizace: vzhledem k technickým potížím termín prodloužen).

X